Kunderegistrering

Fyll inn vårt skjema for å bli kunde hos Rørleggerprosjekt AS

Kunderegistrering

Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

GENERELT
Ethvert kjøp av produkter levert av Rørprosjekt AS er bundet av disse salgs- og leveringsbetingelser for varer og tjenester, med de tillegg eller endringer som er skriftlig avtale mellom partene. Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt, og bekreftet av selger. Avtale inngås ved utsendelse av ordrebekreftelse fra Rørprosjekt AS.

TILBUD – PRISER
Tilbudet gjelder i 30 dager regnet fra datoen tilbudet ble avsendt om det ikke står annet i tilbudet. Tilbudet er uten forpliktelse før skriftlig ordrebekreftelse foreligger. Alle priser er oppgitt eks mva. Prisene er basert på gjeldende valuta og avgifter. I tilfelle av endringer i disse, reguleres prisene tilsvarende.

LEVERING
Rørprosjekt AS leveringsbetingelser. Kjøper betaler frakt fra produsent og bærer risiko fra samme adresse.

KVALITET Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov dersom ikke annet er skriftlig bekreftet fra Rørprosjekt AS. Systemtegninger som leveres fra Rørprosjekt AS er å betrakte som prosjekteringsstøtte. Rørprosjekt AS påtar seg ikke ansvar for prosjektering uten at dette er skriftlig avtalt mellom Rørprosjekt AS og kunde.

KVALITET
Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov dersom ikke annet er skriftlig bekreftet fra Rørprosjekt AS. Systemtegninger som leveres fra Rørprosjekt AS er å betrakte som prosjekteringsstøtte. Rørprosjekt AS påtar seg ikke ansvar for prosjektering uten at dette er skriftlig avtalt mellom Rørprosjekt AS og kunde.

FORCE MAJEURE
Selger er uten ansvar for direkte og indirekte tap som kjøper pådras grunnet force majeure hendelser. Kjøper kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar Selgers leverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

Rørprosjekt AS - post@rorprosjekt.no , www.rorprosjekt.no Industriveien 3 – 2020 Skedsmokorset orgnr 993 452 866 mva.

BETALINGSVILKÅR
Våre standard betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager på kredittverdige kunder. Ikke kredittverdige kunder må forskuddsbetale levering/installasjon/arbeider. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Kjøpers reklamasjon p.g.a. uvesentlige mangler fritar ham ikke for betaling til forfall. Om ikke avtalt gjelder vår prisliste som er publisert på våre hjemmesider www.rorprosjekt.no Dersom du har fått avtalt en rabatert pris i forhold til veiledende pris så forutsetter rabatten rettidig betaling. Dersom betaling ikke skjer innen forfall så utgår avtale om rabatt og det må betales veiledende pris på timer og leveranser.

SALGSPANT
Selger har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (Lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22).

GARANTI Kjøper har reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil i 24 måneder regnet fra fakturadato. Forutsetning for at garantien skal gjelde er at kjøper har returnert oppstartprotokoll. Rørprosjekt AS dekker ikke driftstap eller lignende indirekte tap som følge av feil eller mangel ved produkt. Dersom kjøper mener at produktet har mangel som skal dekkes av garanti, skal Rørprosjekt AS
omgående kontaktes slik at feilen kan utbedres av oss. Utbedres mangel av kunde uten vårt samtykke gjøres dette på eget ansvar.

MANGELFULL LEVERING
Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videre anvendelse, eller for annet indirekte tap så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos Selger og hvor Kjøper kan påvise årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

REKLAMASJONER
vedrørende: a) - transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører. b) - manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til Selger straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. c) - mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse. d) - forsinkelse må skje skriftlig til Selger snarest mulig og senest 8 dager etter at levering skulle finne sted.

RETUR
Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Elektroniske komponenter som ligger i forseglet emballasje tas ikke i retur dersom forseglingen er brutt. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen beregnes 20% returgebyr.

FORHOLDET TIL ANDRE STANDARDBETINGELSER
Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS og VA bransjen (FL-VA/VVS 2016) gjelder i mangel av annen regulering i denne Avtale. Ved eventuell motstrid, skal bestemmelsene i denne Avtale gå foran.

LOVVALG OG VERNETING
Avtalen er underlagt norsk rett og rettstvister vedrørende avtalen skal løses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom partene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke løsning skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er selgers hjemting, med mindre ufravikelige regler i Tvistemålsloven eller annen lovgivning gir anvisning på et annet verneting. Salgs- og leveringsbetingelser anses tilgjengeliggjort og kjent for våre kunder ved at de ligger åpent på våre hjemmesider www.rorprosjekt.no
hCaptcha